ZPC LIVO

Protocol SiM & Vertrouwenscontactpersoon

ZPC Livo hecht veel waarde aan een veilig, vertrouwd en zorgzaam sportmilieu. Om dit als club te waarborgen is er een protocol inzake Seksuele intimidatie en misbruik (SiM) in de sport opgesteld en i s er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangewezen.

Waarom dit protocol:

Sinds 1 april 2019 is iemand uit het bestuur van een vereniging of een bond die van een situatie weet die te maken heeft met seksuele intimidatie of misbruik, verplicht dit te melden bij de bond. Wanneer begeleiders iets weten/vermoeden, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. Ook via de vertrouwenspersoon van Livo (Karlijn te Pas, vertrouwenspersoon@livo.nl) kunnen meldingen binnenkomen. Ook zij kan meldingen doorgeven, als er sprake is van een meldingsplicht gaat dit boven de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon zal dit melden voordat er met iemand in gesprek gegaan wordt.

Wat te doen als bestuur:

Eerst moet worden gezorgd dat iedereen veilig is. Als vereniging of bond kan je het daarna onderzoeken, iemand op non-actief stellen of de politie inschakelen. Bij een vermoeden van misbruik altijd de politie inschakelen.

Bij aanranding en verkrachting voer je nooit zelf gesprekken, maar verwijs je iemand direct door naar de politie en Centrum Seksueel Geweld (gespecialiseerd centrum in Nederland voor acuut seksueel geweld).

Bij meldingen en lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie benader je altijd de sportbond of Centrum Veilige Sport voor overleg voordat je zelf gaat handelen.

Meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie kunnen door het bestuurslid zelf worden gehoord (2 personen is beter). Bij twijfel: bel de sportbond of Centrum Veilige Sport. Meldingen verlopen via vertrouwenscontactpersoon van de KNZB bereikbaar op 06-55440359 of vcp@knzb.nl.

Het is verplicht om meldingen te registeren. Zo zijn vervolgstappen inzichtelijk en kunnen we leren van de informatie.

Het is van belang de trainers, begeleiders en de vertrouwenspersoon ook op de hoogte te stellen van de bestaan van de meldingsplicht. Ook bij nieuwe trainers/begeleiders!
Advies: ga nooit alleen met iemand in gesprek, probeer altijd een medebestuurslid of vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn en geef tijdens het gesprek aan dat je verplicht bent als bestuurder een melding te doen.

Wat gebeurt er na een melding:

  • Het slachtoffer of de aanklager kunnen besluiten een tuchtzaak te beginnen. De tuchtrechter doet uitspraak en de dader kan op een lijst van ontuchtplegers in de sport komen.
  • Bij misbruik is het verstandig altijd de politie in te schakelen. Er volgt een onderzoek en mogelijk een veroordeling van de dader.

Centrum Veilige Sport (www.centrumveiligesport.nl): een centraal meldpunt waar slachtoffers terecht kunnen. Daarnaast ondersteunt het bonden en verenigingen met advies, is er overzicht van alle meldingen en wordt er overlegd met politie en OM.

Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.nl): gespecialiseerd centrum in Nederland voor acuut seksueel geweld.

Livo’s vertrouwenscontactpersoon is Karlijn te Pas, vertrouwenspersoon@livo.nl. Voor meer informatie zie ook het Protocol ZPC Livo inzake Seksuele intimidatie en misbruik in de sport.